Všeobecné podmínky ubytování na chatách

 1. Zákazník je povinen dodržet nástupní dobu a čas 13.00 -15,00 hodin, a to v prázdninových termínech. Mimo tyto termíny se nástupní časy stanovují individuálně dohodou. Ukončit pobyt v sobotu, a to dle pokynů, které jsou vyvěšeny na vývěskách jednotlivých chat a to obvykle 8.00-10.00 hod. Při převzetí chaty je možné si domluvit předání chaty na jiný čas pouze u pobytů mimo sezonu. Chatu předává v takovém stavu, jak ji přebral t.j. uklizenou, vytřené podlahy, umyté WC, umývadla, sprchy a svlečené ložní prádlo.
 2. Provozovatel chaty může odmítnout ubytování většího počtu osob a v případě, že to nebylo předem dohodnuto, nebo chata není kapacitně uzpůsobena na tento počet osob. Případně odmítnout osoby které hodlají chatu užívat k zcela jiným účelům než rekreaci tj.např k trvalému pobytu,dalšímu pronájmu,podnikatelské činnosti,opravě automobilů,skladování věcí atd.
 3. Pobyt psů je povolen za předpokladu dodržování obecních vyhlášek a nařízení, host je povinen mít u sebe očkovací průkaz psa.
 4. Každý ubytovaný zákazník povinen před započetím ubytování předložit občanský průkaz k ověření totožnosti . Rovněž tak bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje, jako jméno, příjmení, datum narození, bydliště budou zapsány do ubytovací knihy, která je stanovena zákonem. Bez toho by nebylo možno zákazníka ubytovat a nevznikl by mu žádný nárok na vrácení peněz, nebo odstoupení od smlouvy i částečné. Tyto údaje budou k dispozici pouze na vyžádání kontrolním orgánům jako obec Jedovnice, policie ČR, cizinecké policie, městská policie a jiné orgány, mající zákonný nárok. K jiným účelům nebudou tyto údaje používány ani nikomu přístupny, mimo zapisujícího zástupce a jednatele firmy, kteří o nich budou zachovávat mlčenlivost. Pro bližší informace Vám můžeme předložit sepsané Naše zásady zpracování osobních údajů.
 5. Při nástupu se podle „Informací o chatě“ zákazník přesvědčí zda vybavení chaty souhlasí.
 6. V případě, že se vyskytnou závady, je třeba ihned uvědomit provozovatele chaty, jehož povinností je závady odstranit, pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, zákazník s majitelem sepíší zápis.
 7. Zákazník je povinen, pokud způsobí majiteli škodu, ji uhradit v hotovosti. Zaplacenou škodu si nechá od majitele písemně potvrdit.
 8. Provozovatel chaty zodpovídá ubytovanému zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobí porušením právní povinnosti.
 9. Zákazník v průběhu pobytu na chatě je povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i v jeho okolí a v chatových osadách zachovávat noční klid. Žádáme zároveň o bezpečný a účelný odběr vody a el. energie. Rovněž je povinen dodržovat zásady požární ochrany, přesvědčit se o umístění hasících přístrojů, nerozdělávat ohně mimo ohniště, nenechávat oheň bez dozoru a to i v krbech. V případě, že se rekreace zúčastní malé dítě rodič zodpovídá za to, že dítě bude mít papírové pleny a zajistí, že dítě nepročurá sedací a ložní nábytek. Obdoba platí i na pobyt jakéhokoliv zvířete. Pamatujte, že po Vás přijdou další hosté.
 10. V době ubytování zákazníka nesmí majitel chatu používat může se však přesvědčit, zda je vše v pořádku.
 11. V ceně, kterou zákazník uhradil, není zahrnut případný rekreační nebo jiný poplatek, který stanoví obecní úřad v dané lokalitě.
 12. AB-BRNĚNSKÁ UBYTOVACÍ s.r.o. se sídlem Brno, Borky 35 (dále jen „AB“) je výhradním ubytovatelem a správcem chat, není v tomto případě zprostředkovatelem ani cestovní kanceláří.
 13. Za osobní věci, zařízení chaty a uzamčení chaty zodpovídá v plném rozsahu nájemce, host, případně i za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s jeho jednáním.
 14. Za uzavření smlouvy se považuje zaplacení první nevratné zálohy na pronájem chaty ze strany zákazníka a následné přijetí této platby ze strany AB a to jakoukoliv formou / v hotovosti, bankovním převodem nebo poštou/
 15. Provozovatel ubytování v případě nesrovnalostí s webovou prezentací se zavazuje sjednání nápravy. Zákazník však musí tuhle nesrovnalost nahlásit v den převzetí chaty nejpozději do 15 hodin.
 16. Signál wifi je doplňkovou záležitostí, která nabrání chodu ubytování a je zdarma. V případě, že dojde k nefunkčnosti provozovatel se nezavazuje tuhle závadu odstranit neprodleně ani poskytovat nějaké slevy.

 

 


Stornovací podmínky

Odstoupení od smlouvy

AB je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, pokud zákazník včas neuhradí ubytování za chatu,termín je uveden vždy na další informace k objednání chaty – u každé chaty.Rovněž tak za podmínek uvedené v bodech 2,3 a 4 řádnému plnění. Zákazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení AB.Důvody odstoupení od smlouvy za strany zákazníka nejsou důvodem ke zmírnění ani zrušení stornopoplatků, není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany AB. Zákazník je povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):

 1. první nevratnou částku uvedenou v dalších informacích k objednání chaty, dojde-li k odstoupení před 31. dnem před termínem nástupu,
 2. 85% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 30. do 25. dne před termínem nástupu,
 3. 95% ceny pobytu,dojde-li k odstoupení od 24. do 15. dne před termínem nástupu,
 4. 100% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 14. do 0. dne před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní pobytu bez ohlášení.
 5.  Pokud se chcete zcela, nebo částečně vyhnout stornopoplatkům, je možné oslovit některou s komerčních pojišťoven, a uzavřít individuální pojištění.

Stornopoplatek se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí za sebe náhradního zákazníka,který se buď vyrovná s původním zákazníkem,nebo uhradí AB a ta obratem vrátí platbu původnímu zákazníkovi.

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo AB odstoupení písemně doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. pronájemce chaty nezodpovídá za vlídné počasí, povětrnostní podmínky, funkčnost restaurací, obchodů , podmínky rybaření a čistoty vody v rybníce.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UBYTOVNY BRNO – TRANSPEX s.r.o.

 1. Obecné informace

1.1. Společnost UBYTOVNY BRNO – TRANSPEX s.r.o. si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů a vzala na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

 

 1. Zákonnost zpracování

2.1. Společnost zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje společnost pro jednotlivé agendy v analýze GAP – záznamy o činnostech zpracování.

2.2. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, v rámci plnění svých úkolů a povinností.

2.2.1. U zaměstnanců je tento krok vytyčen systémem pověření a patřičnou smlouvou.

2.2.2. U ostatních osob spolupracujících je chráněna mlčenlivost smlouvou upravující vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva, ujednání o práci s osobními údaji, dohoda o mlčenlivosti apod.)

2.3. V případech, kdy společnost hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.

 

 1. Podmínky zpracování

3.1. Společnost zpracovává osobní údaje pouze v těchto případech:

3.1.1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

3.1.2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost daného subjektu údajů.

3.1.3. Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na správce nebo zpracovatele vztahuje.

3.1.4. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.

 

 

 

 1. Technická a organizační bezpečnostní opatření

4.1. Společnost provedla nezbytná technická a organizační opatření:

4.1.1. Jednotlivá pravidla pro práci s osobními údaji jsou stanovena ve vnitřních směrnicích společnosti. Tyto pravidla dodržují a jsou s nimi obeznámeni všichni zaměstnanci i spolupracovníci společnosti.

4.1.2. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v listinné formě zabezpečené v prostorech, které jsou uzamykatelné, a ke kterým má přístup pouze pověřená osoba.

4.1.3. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené na chráněné výpočetní technice.

4.1.4. Společnost sepsala evidenční list, na kterém má jasně sepsanou evidenci klíčů od jednotlivých prostor, v nichž se zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje.

4.1.5. K jednotlivým dokumentacím, které obsahují osobní údaje, má přístup pouze pověřená osoba dle vnitřního systému pověření.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

5.1. Vzhledem k povaze a předmětu podnikání společnost nezřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

6.1. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

6.2. V případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na

chaty@jedovnice.com nebo telefonicky na 608 876 876 nebo 774 123450.

 

© AB-BRNĚNSKÁ UBYTOVACÍ s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top